Phương pháp cấy mô – Kỹ thuật nuôi trồng lan

Phương pháp cấy mô – Kỹ thuật nuôi trồng lan

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:
– Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô
– Điều kiện nuôi cấy
– Các cách khử trùng
– Vật liệu cấy

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi