Phương pháp phòng trừ dịch hại nông sản

Phương pháp phòng trừ dịch hại nông sản

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

– Nguyên tắc chung
– Biện pháp kiểm dịch thực vật
– Kiểm soát chất lượng nông sản trước khi lưu kho
– Vệ sinh kho tàng trước khi lưu hàng
– Kiểm soát nhiệt độ cây hàng/ kho hàng
– Một số đặc tính sinh học cần lưu ý trong kiểm soát dịch hại nông sản
– Đặc thù của sâu mọt hại nông sản
– Khử trùng hàng nông sản
– Thuốc khử trùng
– Lựa chọn thuốc khử trùng
– Những yếu tố ảnh hưởng đến khử trùng
– Thuốc khử trùng đang sử dụng phổ biến

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi