Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Phương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Các tác giả chính: TS. Roger Shivas và TS. Dean Beasley, Bảo tàng bệnh cây, Sở Nông nghiệp và Thủy sản Queensland, Australia.
Các tác giả tham gia: TS. John Thomas và TS. Andrew Geering, Khoa virus học, Sở Nông nghiệp và Thủy
sản Queensland, Australia. TS. Ian Riley, Chuyên gia tuyến trùng học, Trường Đại học Adelaide, Bang Nam
Australia, Australia.Nội dung:

I. Mở đầu
1. Những trách nhiệm mang tính toàn cầu
2. Tình trạng lưu giữ mẫu sinh học ở các nước ASEAN
3. Tàm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ tiêu bản
4. Xây dựng và phát triển công tác lưu giữ mẫu bệnh cây ở các nước ASEAN

II. Lưu giữ mẫu bệnh hại thực vật
1. Bảo tàng mẫu
2. Bộ sưu tập vi sinh vật
3. Xây dựng bộ mẫu bệnh cây
4. Danh mục dịch hại

III. Xây dựng bộ sưu tập mẫu bệnh
1. Nguồn mẫu
2. Thu thập mẫu bệnh ngoài đồng ruộng
3. Thu thập và xử lý mẫu bệnh
– Đối với lá, thân và quả
– Đối với rễ và đất
– Đối với nấm lớn
4. Cách ghi phiếu điều tra mẫu bệnh
5. Điều tra và lấy mẫu

IV. Phương pháp kiểm tra mẫu bệnh
1. Nhuộm màu nấm và vi khuẩn
2. Kính hiển vi quang học
3. Chụp ảnh mẫu – Cách quản lý và đặt tên file ảnh

V. Phương pháp phân lập nấm, vi khuẩn và tuyến trùng trong phòng thí nghiệm
1. Phân lập nấm
2. Phân lập vi khuẩn
3. Phân lập tuyến trùng
4. Môi trường nuôi cấy

VI. Cách bảo quản và lưu giữ mẫu bệnh
1. Tiêu bản mẫu bệnh
2. Mẫu vi sinh vật đã phân lập

VII. Giám định vi sinh vật gây hại
1. Nấm
– Nấm gây bệnh trên rễ
– Nấm gây bệnh trên thân
– Nấm gây bệnh trên lá
– Nấm gây bệnh trên quả và hạt
– Nấm gỉ sắt
– Nấm than đen
2. Vi khuẩn
3. Phytoplasma
4. Virus và viroid
– Các loài virus và thông tin lưu giữ
– Triệu chứng bệnh virus thực vật
5. Tuyến trùng
– Những yêu cầu về giám định
– Nhận dạng tuyến trùng ký sinh thực vật
– Giám định đến loài
6. Các kỹ thuật phân loại
– Kính hiển vi điện tử quét (Scanning electron microscopy – SEM)
– Kỹ thuật hóa sinh và phân tử
– Huyết thanh (miễn dịch)
– Kỹ thuật nucleic axit

VIII. Quản lý hồ sơ mẫu bệnh
– Hệ thống cơ sở dữ liệu (Database)

IX. Quản lý bộ sưu tập mẫu
1. Điều kiện phòng mẫu
2. Phòng trừ bộ cánh cứng hại tiêu bản mẫu
3. Phòng trừ nhện hại mẫu vi sinh vật
4. Cho mượn mẫu
5. Bảo đảm an toàn cho mẫu bệnh

X. Tài liệu tham khảo chọn lọc

Gửi phản hồi