Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quá trình quang hợp và hô hấp ở thực vật

Trang 1 / 50Nội dung:

Sự quang tổng hợp (photosynthesis) hay sự quang hợp, là một quá trình sinh học, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.
Sự quang hợp sử dụng CO2 và H2O để tổng hợp thành hợp chất hữu cơ (carbon hydrat) và giải phóng O2.
Cấu trúc của lá
Khí khẩu (khí khổng) ở bề mặt lá
Vị trí các pha của quá trình quang hợp
Pha sáng quang hợp
Sự tổ chức của quang hệ thống
Sự tách rời của điện tử (e-) khỏi nguyên tử dưới tác động của photon ánh sáng
Sự tổ chức của các phức hợp tham gia vào pha sáng quang hợp
Phức hợp ATP synthetase
Con đường phosphoryl hóa không vòng
Con đường quang phosphoryl hóa vòng
Pha tối quang hợp
Sự quang hợp ở thực vật C4
Sự cố định CO2 ở thực vật C4
Sự quang hợp ở thực vật CAM
Sự vận chuyển sản phẩm của quá trình quang hợp
Sự hô hấp ở thực vật
Quá trình oxy hóa hô hấp
Quá trình oxy hóa hô hấp
Quá trình đường phân
Chu trình Kreb
Chuỗi chuyển e- hô hấp
Quá trình lên men

Gửi phản hồi