Quản lý độ phì nhiêu của đất đai và phân bón

Quản lý độ phì nhiêu của đất đai và phân bón

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Bài 1: Xác định nhu cầu bón phân
Sự suy giảm độ phì của đất
Xác định nhu cầu bón phân cho cây trồng
Nhu cầu và lượng phân bón cho cây trồng

Bài 2. Cơ sở bón phân hợp lý
Bón phân hợp lý
Các phương pháp bón phân
Một số vấn đề khi bón phân

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi