Quy trình kinh tế kỹ thuật trồng cây đậu tương

 

Trang 1 / 26Báo cáo thực tập của sinh viên Lê Đình Nguyên – Lớp Kinh Tế Nông Lâm K07
Khoa Kinh tế – Trường Đại học Tây Nguyên, ĐăkLăk tháng 12/2010

Nội dung:

Phần 1. Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu

Phần 2. Cơ sở lí luận
1. Nguồn gốc cây đậu tương
2. Đặc tính thực vật học của đậu tương

Phần 3. Kết quả nghiên cứu
1. Kỹ thuật trồng đậu tương
2. Thu hoạch, bảo quản
3. Phòng trừ sâu bệnh cho đậu tương

Phần 4. Kết luận

Gửi phản hồi