Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quy trình kỹ thuật cây cao su – Lê Văn Bình

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Xuất bản: Tổng công ty cao su Việt NamNội dung:

Phần 1. Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống – Trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản
Chương 1. Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống cao su
1. Kỹ thuật làm vườn ương tum trần 10 tháng tuổi
2. Kỹ thuật làm vườn ương bầu cắt ngọn
3. Kỹ thuật làm vườn ương tum bầu có tầng lá
4. Kỹ thuật làm vườn ương bầu có tầng lá
5. Quy trình kỹ thuật vườn nhân gỗ ghép cao su
6. Quản lý vườn sản xuất cây giống cao su

Chương 2. Quy trình kỹ thuật trồng mới cao su
1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu
2. Chuẩn bị đất, thiết kế lô và xây dựng vườn cây
3. Trồng cao su
4. Trồng xen trong vườn cao su

Chương 3. Chăm sóc cao su trồng mới và cao su kiến thiết cơ bản
1. Làm cỏ vườn cao su kiến thiết cơ bản
2. Bón phân cho vườn cao su kiến thiết cơ bản
3. Công tác bảo vệ vườn cây cao su kiến thiết cơ bản

Chương 4. Quản lý vườn cao su kiến thiết cơ bản

Phần 2. Quy trình kỹ thuật khai thác mủ và chăm sóc cao su kinh doanh
Chương 1. Những quy định chung về việc khai thác mủ

Chương 2. Tổ chức khai thác mủ
1. Chế độ khai thác
2. Thiết kế, mở miệng cạo
3. Các yêu cầu kỹ thuật trong việc khai thác mủ
4. Kích thích mủ
5. Máng chắn nước mưa cho cây cao su

Chương 3. Chăm sóc vườn cây kinh doanh
1. Làm cỏ vườn cao su kinh doanh
2. Bón phân cho vườn cao su kinh doanh
3. Công tác bảo vệ vườn cây cao su kinh doanh

Chương 4. Quản lý vườn cao su kinh doanh
1. Phân cấp quản lý
2. Chế độ kiểm tra kỹ thuật
3. Quản lý hồ sơ tài liệu kỹ thuật

Phần 3. Quy trình kỹ thuật bảo vệ thực vật
Chương 1. Sâu bệnh chính trên cây cao su và biện pháp xử lý
1. Các sâu bệnh chính trên cây cao su
2. Bệnh lá
3. Bệnh thân cành
4. Bệnh mặt cạo
5. Bệnh rễ
6. Những tác hại khác
7. Sâu hại

Chương 2. Cỏ trên vườn cao su và biện pháp xử lý

Chương 3. Sử dụng, bảo quản thuốc và an toàn trong công tác bảo vệ thực vật
Phụ lục 1. Phân hạng đất trồng cao su
Phụ lục 2. Một số hướng dẫn điều tra đánh giá mức độ bệnh hại và cách pha thuốc vào bình phun.

Gửi phản hồi