Sản xuất nấm

Sản xuất nấm

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Vai trò của nghề trồng nấm
Giá trị của nấm
Đặc trưng sinh sản và chu trình sống của nấm
Chuẩn bị các điều kiện nuôi trồng nấm
Phòng thí nghiệm nuôi cấy nấm
Trồng nấm rơm trên rơm rạ
Kỹ thuật trồng nấm rơm

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi