Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chi chè búp tươi

 

Trang 1 / 32Phát hành bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV
Hà Nội, tháng 12 năm 2011

 

Nội dung:

Phần 1. Mở đầu

Phần 2. Hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi
Chương 1. Đánh giá và lựa chọn vùng trồng chè
Chương 2. Giống và gốc ghép
Chương 3. Quản lý đất và giá thể
Chương 4. Phân bón và chất phụ gia
Chương 5. Nước tưới
Chương 6. Bảo vệ thực vật và sử dụng hóa chất
Chương 7. Thu hoạch, bảo quản và vận chuyển
Chương 8. Quản lý và xử lý chất thải
Chương 9. Người lao động
Chương 10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
Chương 11. Kiểm tra nội bộ
Chương 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Phần 3. Các bước tiến hành yêu cầu chứng nhận VIETGAP

Phụ lục:
1. Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong đất
2. Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong nước tưới
3. Mức giới hạn tối đa cho phép của một số vi sinh vật và hóa chất gây hại trong sản phẩm chè
4. Mẫu giấy đăng ký chứng nhận VIETGAP
5. Mẫu bó cáo kết quả khắc phục sai lỗi
6. Bảng chi tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá

Gửi phản hồi