Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sổ tay phòng trừ một số bệnh hại quan trọng trên cây ăn quả đặc sản Tỉnh Bến Tre

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. Nguyễn Văn Hòa (chủ biên) , KS. Nguyễn Ngọc Anh Thư, KS. Đặng Thị Kim Uyên, KS. Đặng Thùy Linh, KS. Nguyễn Huy Cường
Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre
Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền NamNội dung:

Phần 1. Bệnh hại cây có múi
A. Bệnh do virus và tương tự virus gây ra
1. Bệnh vàng lá Greening (Huanglongbing)
2. Bệnh Tristeza
B. Bệnh do vi khuẩn
1. Bệnh loét
C. Bệnh do nấm
1. Bệnh ghẻ (sẹo)
2. Bệnh lở cổ rễ, chết cây con
3. Bệnh bồ hóng
4. Bệnh vết dầu loang
5. Bệnh phấn trắng
6. Bệnh thối gốc chảy nhựa do nấm Phytophthora spp.
7. Bệnh vàng lá thối rễ
8. Bệnh héo xanh trên cây có múi
9. Bệnh mốc hồng (nấm hồng)
10. Bệnh thán thư
11. Bệnh đốm rong
12. Thối mốc xanh
13. Thối đầu trái

Phần 2. Bệnh hại trên xoài
A. Bệnh do vi khuẩn
1. Bệnh đốm đen- xì mủ
B. Bệnh do nấm
1. Bệnh thán thư
2. Bệnh cháy lá
3. Bệnh thối trái
4. Bệnh đốm nâu
5. Bệnh phấn trắng
6. Bệnh đốm rong
7. Bệnh bồ hóng
8. Bệnh lở cổ rễ
9. Bệnh do địa y
10. Bệnh chết cây con
11. Bệnh thối trái do Lasiodiplodia
12. Bệnh đốm lá do Cercospora

Phần 3. Bệnh hại sầu riêng
1. Bệnh thối gốc chảy mủ do nấm Phytophthora palmivora
2. Bệnh mốc hồng do nấm Corticium salmonilcolor
3. Bệnh thán thư do nấm Colletotrichum zibethinum
4. Bệnh cháy lá và chết ngọn do nấm Rhizoctonia
5. Bệnh đốm bồ hóng
6. Bệnh đốm rong do tảo Cephaleuros
7. Bệnh đốm lá Phomosis
8. Hiện tượng sượng trái sầu riêng

Phần 4. Bệnh hại trên măng cụt
1. Bệnh đốm rong (Cephaleuros virescens)
2. Bệnh đốm lá (Pestalotia sp.)
3. Bệnh bồ hóng
4. Bệnh chết nhánh
5. Bệnh thán thư
6. Bệnh chảy mủ vàng trên trái

Phần 5. Bệnh hại quan trọng trên cây nhãn
1. Bệnh chùn ngọn (bệnh chổi rồng)
2. Bệnh đốm rong (Cephaleuros virescens)
3. Bệnh đốm bồ hóng do nấm Meliola sp
4. Bệnh thối bông do nấm Fusarium sp.
5. Bệnh phấn trắng do nấm Oidium sp
6. Bệnh thối trái do nấm (Phytophthora sp.)
7. Đốm mốc xanh, mốc xám
8. Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides)
9. Bệnh cháy lá
10. Bệnh khô cành
11. Bệnh thối rễ

Phần 6. Bệnh hại chôm chôm
1. Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides)
2. Bệnh cháy lá (do nhiều loại nấm)
3. Bệnh phấn trắng do nấm Oidium sp
4. Bệnh thối trái
5. Bệnh đốm rong
6. Bệnh bồ hóng

Gửi phản hồi