Trang 1 / 90Nội dung:

1. Mô tả màu sắc đất
2. Thành phần cơ giới (Sa cấu đất)
3. Cấu trúc đất
Ảnh hưởng của chất hữu cơ đến sự kết tụ
4. Dung trọng (Bulk Density)
5. Tỷ trọng của đất (Particle density)
6. Độ rỗng hay độ xốp
7. Độ nén của đất

Gửi phản hồi