Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tính chất vật lý của đất

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Mô tả màu sắc đất
2. Thành phần cơ giới (Sa cấu đất)
3. Cấu trúc đất
Ảnh hưởng của chất hữu cơ đến sự kết tụ
4. Dung trọng (Bulk Density)
5. Tỷ trọng của đất (Particle density)
6. Độ rỗng hay độ xốp
7. Độ nén của đất

Gửi phản hồi