Tính chất vật lý của đất

Tính chất vật lý của đất

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

1. Mô tả màu sắc đất
2. Thành phần cơ giới (Sa cấu đất)
3. Cấu trúc đất
Ảnh hưởng của chất hữu cơ đến sự kết tụ
4. Dung trọng (Bulk Density)
5. Tỷ trọng của đất (Particle density)
6. Độ rỗng hay độ xốp
7. Độ nén của đất

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi