Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tổng quan về cây lúa và quản lý sâu bệnh

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍTài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Chương 1. Cây lúa và sự phát triển
Bài 1. Cây lúa
Bài 2. Các thời kỳ và giai đoạn phát triển của cây lúa
Bài 3. Sự khác nhau ở giai đoạn phát triển cây lúa
Bài 4. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa
Bài 5. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: thời kỳ mạ
Bài 6. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: giai đoạn đẻ nhanh
Bài 7. Thời kỳ sinh trưởng sinh thực của cây lúa
Bài 8. Thời kỳ chín của cây lúa

Chương 2. Hạt giống
Bài 9. Hạt giống lúa
Bài 10. Các bộ phận của hạt giống
Bài 11. Quá trình nảy mầm của hạt thóc
Bài 12. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt giống: nước
Bài 13. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt giống: không khí
Bài 14. Các điều kiện cần thiêt cho sự nảy mầm của hạt giống: nhiệt độ
Bài 15. Vì sao phải ủ hạt giống
Bài 16. Vì sao phải chọn hạt giống tốt

Chương 3. Sự phát triển của cây mạ
Bài 17. Nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của cây mạ
Bài 18. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: Độ sâu của nước
Bài 19. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: lượng nước
Bài 20. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: nhiệt độ
Bài 21. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: cường độ ánh sáng
Bài 22. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: Những chất dinh dưỡng dễ sử dụng
Bài 23. Cây mạ tốt có chiều cao cây phát triển đồng đều
Bài 24. Cây mạ tốt có bẹ lá ngắn
Bài 25. Cây mạ tốt phải không có sâu bệnh
Bài 26. Cây mạ tốt phải có nhiều rễ và khối lượng lớn

Chương 4. Cấy lúa
Bài 27. Vì sao phải cấy
Bài 28. Cấy bao nhiều dảnh mạ trên một khóm
Bài 29. Vì sao phải cấy ở độ sâu thích hợp
Bài 30. Xen boét lá mạ trước khi cấy nên hay không nên

Chương 5. Các bộ phận của cây lúa
Bài 31. Lá của cây lúa
Bài 32. Thân cây lúa và sự tạo lóng
Bài 33. Rễ cây lúa
Bài 34. Nhánh lúa
Bài 35. Những yếu tố ảnh hưởng đến đẻ nhánh
Bài 36. Hoa lúa và sự thụ phấn, thụ tinh
Bài 37. Bông lúa: Các giai đoạn hình thành hạt, nguyên nhân làm hạt lép và sự ngủ của hạt

Chương 6. Phân bón và bón phân cho cây lúa
Bài 38. Phân bón và bón phân cho cây lúa
Bài 39. Nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa và vai trò của phân
Bài 40. Phân bón hữu cơ
Bài 41. Phân bón vô cơ
Bài 42. Phân đạm và hiệu suất của phân đạm
Bài 43. Phân đạm và mùa vụ
Bài 44. Phân đạm và cách sử dụng để tăng hiệu quả
Bài 45. Phân đạm, cách bón đạm để tăng hiệu quả
Bài 46. Phân lân và hiệu suất của phân lân
Bài 47. Phân Kali và hiệu suất của phân Kali

Chương 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa
Bài 48. Nước và đời sống cây lúa
Bài 49. Nhiệt độ và đời sống cây lúa
Bài 50. Ánh sáng và đời sống cây lúa
Bai 51. Các giai đoạn phát triển và các yếu tố cấu thành năng suất

Chương 8. Công trùng hại lúa
Bài 52. Sâu đục thân bướm 2 chấm
Bài 53. Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu
Bài 54. Sâu đục thân 5 vạch đầu đen
Bài 55. Sâu đục thân bướm cú mèo
Bài 56. Sâu cuốn lá nhỏ
Bài 57. Sâu cuốn lá lớn
Bài 58. Sâu gai
Bài 59. Rầy nâu
Bài 60. Rầy lưng trắng
Bài 61. Sâu cắn gié
Bài 62. Sâu năn
Bài 63. Sâu phao
Bài 64. Châu chấu
Bài 65. Bọ trĩ
Bài 66. Bọ xít dài
Bài 67. Bọ xít xanh
Bài 68. Bọ xít đen

Chương 9. Bệnh hại lúa
Bài 69. Bệnh đạo ôn
Bài 70. Bệnh Khô vằn
Bài 71. Bệnh hoa cúc
Bài 72. Bệnh vàng lụi
Bài 73. Bệnh vàng lùn (lúa cỏ) và bệnh lùn xoắn lá lúa
Bài 74. Bệnh bạc lá
Bài 75. Bệnh lúa von
Bài 76. Bệnh thối bẹ
Bài 77. Bệnh đốm nâu
Bài 78. Bệnh cháy bìa lá
Bài 79. Bệnh lem lép hạt