Trồng nấm rơm trên mùn cưa

Trồng nấm rơm trên mùn cưa

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Giới thiệu nấm rơm
Tình hình sản xuất nấm rơm ở Việt Nam
Kỹ thuật trồng nấm rơm
– Thời vụ trồng nấm rơm
– Rắc meo và xếp mô
– Nuôi ủ và chăm sóc nấm rơm
– Tưới đón nấm và thu hái
– Bảo quản nấm rơm sau thu hoạch

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi