Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam: Tập 3 – Tiêu chuẩn phân bón

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Proceedings of Vietnam agricultural standards
Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Nội – 2001Nội dung:

Phần 1. Các vấn đề chung
1. Nhà ủ phân chuồng – yêu cầu thiết kế. TCVN 3775-83
2. Phân khoáng – danh mục, chỉ tiêu chất lượng. TCVN 4727-89
3. Phân khoáng – Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt. TCVN 4852-89
4. Phân khoáng – Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt. TCVN 4853-89
5. Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng. Hiệu lực các loại phân bón đối với năng suất cây trồng, chất lượng nông sản. 10TCN 216-95

Phần 2. Các dạng phân bón và phân tích
1. Phân lân Can xi Magiê (Phân lân nung chảy). TCVN 1078-99
2. Urê nông nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 2619-94
3. Urê nông nghiệp – Phương pháp thử. TCVN 2620-94
4. Supe Phốtphát đơn. TCVN 4440-87
5. Phân hõn hợp NPK- Phương pháp thử. TCVN 5815-94

Phần 3. Phân tích phân bón
1. Phân tích phân bón – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. 10TCN 301-97
2. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định độ ẩm. 10TCN 302-97
3. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định axit tự do. 10TCN 303-97
4. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định nitơ tổng số. 10TCN 304-97
5. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định Biuret. 10TCN 30597
6. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định photpho tổng số. 10TCN 306-97
7. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định photpho hữu hiệu. 10TCN 307-97
8. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định Kali hòa tan. 10TCN 308-97
9. Phân tích phân bón – Phơng pháp xác định Kali hữu hiệu. 10TCN 360-99
10. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định Nitơ hữu hiệu. 10TCN 361-99
11. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định một số nguyên tố vi lượng. 10TCN 362-99
12. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định lưu huỳnh. 10TCN 363-99
13. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định clorua hòa tan trong nước. 10TCN 364-99
14. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định axit Humuc và acid Fulvic. 10TCN 365-99
15. Phân tích phân bón – Phương pháp xác định tổng số cacbon hữu cơ. 10TCN 366-99

Phân 4.1. Phân vi sinh vật
1. Phân bón vi sinh vật cố định Nitơ. TCVN 6166-1996
2. Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan. TCVN 6167-1996
3. Phân bón vi sinh vật phân giải xenluloza. TCVN 6168-1996
4. Phân bón vi sinh – Thuật ngữ. TCVN6169-1996
5. Phân vi sinh vật cố định Nitơ (yêu cầu KT, PP kiểm tra, nhãn, bao bì đóng gói). 10TCN 208-95
6. Phân vi sinh vật (thuật ngữ, định nghĩa). 10TCN 254-96
7. Phân hữu cơ vi sinh vật (Yêu cầu KT.PP kiểm tra, bao bì, ghi nhãn). 10TCN255-96
8. Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan. 10TCN 298-97
9.Phân bón vi sinh vật cố định nitơ – Phương pháp xác định hoạt tính. 10TCN 299-97
10. Phương pháp kiểm tra phân vi sinh vật kị khí nitơ và phân giải xenlulo. 10TCN 445-2001

Phần 4.2. Nguồn gen vi sinh vật
1. Quy định về công tác thu thập, tuyển chọn nguồn gen vi sinh vật nông nghiệp. 10TCN 300-97
2. Bảo quản ngắn hạn nguồn gen vi sinh vật nông nghiệp. 10TCN 348-99
3. Bảo quản dài hạn nguồn gen vi sinh vật nông nghiệp bằng phương pháp đông khô. 10TCN 349-99
4. Phương pháp bảo quản dài hạn nguồn gen vi sinh vật nông nghiệp bằng nitơ lỏng. 10TCN 416-2000

Phần 5. Phân tích cây trồng
1. Phân tích cây trồng. Nguyên tắc chung về lấy mẫu và chuẩn bị mẫu để xác định một số nguyên tố. 10TCN 449-2001
2. Phân tích cây trồng. Phương pháp phân hủy mẫu để xác định một số nguyên tố. 10TCN 450-2001
3. Phân tích cây trồng. Phương pháp xác định nitơ tổng số. 10TCN 451-2001
4. Phân tích cây trồng. Phương pháp xác định hàm lượng nitrat và nitrit. 10TCN 452-2001
5. Phân tích cây trồng. Phương pháp xác định phốt pho tổng số. 10TCN 453-2001
6. Phân tích cây trồng. Phương pháp xác định Kali tổng và natri tổng số. 10TCN 454-2001
7. Phân tích cây trồng. Phương pháp xác định Canxi tổng số và magiê tổng số. 10TCN 455-2001
8. Phân tích cây trồng. Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số. 10TCN 456-2001
9. Phân tích cây trồng. Phương pháp xác định sắt tổng số. 10TCN 457-2001

Gửi phản hồi