Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

 

Trang 1 / 401Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Thăng, 2006
Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học – Đại học Huế


Nội dung:

Mở đầu:
1. Đặt vấn đề
2. Tính cấp thiết của đề tài
3. Mục tiêu của đề tài
4. Nội dung nghiên cứu của đề tài
5. Nguồn tài liệu và số liệu sử dụng
6. Những kết quả mới của đề tài
7. Tổ chức thực hiện
8. Cấu trúc của đề tài
9. Cơ sở của việc lựa chọn đối tượng và giới hạn nghiên cứu
10. Thời gian và địa bàn nghiên cứu
11. Các công việc đã thực hiện

Chương 1. Tổng quan về phát triển kinh tế trang trại và phương pháp nghiên cứu
1. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại
– Khái niệm, tiêu chí xác định và phân loại trang trại
– Khái niệm về kinh tế trang trại
2. Hoàn cảnh ra đời và sự phát triển kinh tế trang trại trên Thế giới và ở Việt Nam
3. Một số nhận xét về tình hình phát triển kinh tế trang trại ở nước ta
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Chương 2. Phát triển kinh tế trang trại ở duyên hải miền Trung
1. Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế – xã hội vùng duyên hải miền Trung
2. Hiện trạng phát triển kinh tế trang trại tại duyên hải miền trung
3. Tác động của kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản lên sự phát triển kinh tế – xã hội, môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng

Chương 3. Phát triển kinh tế trang trại ở đồng bằng sông Cửu Long
1. Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
2. Hiện trạng phát triển trang trại tại đồng bằng sông Cửu Long
3. Tác động của kinh tế trang trại lên sự phát triển kinh tế – xã hội, môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng

Chương 4. Vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế trang trại
1. Hiện trạng môi trường kinh tế trang trại
2. Khả năng diễn biến môi trường kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản
3. Nhận xét chung về tác động của sự phát triển trang trại ở Việt Nam đến môi trường và sự phát triển bền vững

Chương 5. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
1. Quan niệm về phát triển bền vững
2. Tiếp cận đối với phát triển bền vững
3. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
4. Lựa chọn và hoàn thiện một số mô hình kinh tế trang trại theo hướng bền vững

Chương 6. Đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam
1. Đánh giá những mặt tích cực, hạn chế của một số chính sách, giải pháp liên quan đến kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản
2. Đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững
3. Hướng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản

Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi