Giáo trình Đất ngập nước – Lê Văn Khoa (chủ biên)

 

Trang 1 / 218Tác giả: Lê Văn Khoa (chủ biên), Nguyễn Củ, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Huân
Nhà Xuất Bản Giáo Dục – 2005

 

Nội dung:

Chương 1. Các khái niệm và định nghĩa về đất ngập nước
1. Khái niệm đất ngập nước
2. Lịch sử loài người và đất ngập nước
3. Khoa học về đất ngập nước
4. Các định nghĩa về đất ngập nước
5. Những tính chất khác biệt của đất ngập nước
6. Các chức năng của đất ngập nước
7. Các thuật ngữ đất ngập nước

Chương 2. Môi trường đất ngập nước
1. Thủy văn đất ngập nước
2. Tác động đặc trưng của thủy văn đến đất ngập nước
3. Thích ứng sinh học với môi trường đất ngập nước
4. Nghiên cứu thủy văn của đất ngập nước

Chương 3. Sinh đọa hóa chất ngập nước
1. Nền đất trong đất ngập nước
2. Sự vận chuyển hóa học vào đất ngập nước
3. Cân bằng khối lượng hóa học của đất ngập nước
4. Đất ngập nước giàu và nghèo dinh dưỡng
5. Chuyển hóa hóa học trong các đất của đất ngập nước
6. Nguồn gốc phát sinh và sự hình thành đất phèn
7. Độc tính lưu huỳnh
8. Nguồn gốc chất hữu cơ đất và sự phân giải
9. Sự chuyển hóa cacbon
10. Chuyển hóa nitơ
11. Sự chuyển hóa photpho
12. Độ mặn

Chương 4. Phát triển hệ sinh thái đất ngập nước
1. Quan niệm kinh điển và diễn thế
2. Những quá trình mức hệ sinh thái và phát triển đất ngập nước
3. Chiến lược phát tiển hệ sinh thái đất ngập nước

Chương 5. Các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển
1. Các bãi lầy mặn ngập triều
2. Đất ngập nước có rừng ngập mặn
3. Tính chất hóa học
4. Cấu trúc của hệ sinh thái
5. Phân hủy, tiêu thụ và vận chuyển chất hữu cơ
6. Dòng năng lượng
7. Phân bố diện tích đất ngập mặn và rừng ngập mặn ở Việt Nam
8. Các vùng đầm lầy ngập triều nước ngọt

Chương 6. Các hệ sinh thái đất ngập nước nội địa
1. Các vùng đầm lầy (hay sình lầy, bãi lầy) ngập nước ngọt
2. Các loại đất ngập nước ven sông suối
3. Rừng ngập nước ngọt nội địa và các vùng đất ngập nước nội địa chủ yếu ở Việt Nam

Chương 7. Phân loại và kiểm kê đất ngập nước
1. Mục tiêu phân loại đất ngập nước
2. Phương pháp phân loại đất ngập nước
3. Lịch sử phân loại đất ngập nước
4. Phân loại đất ngập nước ven biển
5. Phân loại đất ngập nước ở Việt Nam

Chương 8. Quản lý và bảo vệ đất ngập nước
1. Lịch sử quản lý đất ngập nước
2. Các giá trị và việc lượng hóa các giá trị trong quản lý đất ngập nước
3. Cách tiếp cận để đánh giá đất ngập nước
4. Quản lý đất ngập nước theo các mục tiêu
5. Nhà nước quản lý đất ngập nước ở Mỹ
6. Quản lý bền vững đất ngập nước theo các mục tiêu ở Việt Nam
7. Bảo vệ đất ngập nước
8. Việc bảo vệ đất ngập nước theo pháp luật Việt Nam

Chương 9. Tài nguyên đất ngập nước Việt Nam – Phục hồi và sử dụng hợp lý
1. Các vùng đất ngập nước ngọt chủ yếu ở Việt Nam
2. Các vùng đất ngập nước ven biển của Việt Nam
3. Hiện tượng và tài nguyên đất ngập nước của Việt Nam
4. Phục hồi và sử dụng hopwj lý tài nguyên đất ngập nước
5. Sử dụng khôn ngoan tài nguyên đất ngập nước
6. Rừng ngập nước theo mùa
7. Đất canh tác ngập nước, đất được tưới tiêu
8. Bãi than bùn
9. Quản lý đất và mặt nước
10. Bảo tồn đa dạng sinh học
11. Đánh giá tác động môi trường
12. Xử lý ô nhiễm
13. Nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản
14. Đào tạo và nâng cao nhận thức

Gửi phản hồi