Giáo trình Đất và bảo vệ đất – NXB Hà Nội

 

Trang 1 / 285Biên soạn: PGS.TS. Lê Đức – PGS.TS. Trần Khắc Hiệp
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội
Nhà Xuất Bản Hà Nội – 2005

 

Nội dung:

Chương 1. Sự hình thành đất
1. Khái quát chung bề sự hình thành đất
2. Các yếu tố hình thành đất
3. Sự phát triển của quá trình hình thành đất

Chương 2. Tính chất đất và độ phì nhiêu của đất
1. Tính chất đất
2. Độ phì nhiêu của đất

Chương 3. Phân loại, phân hạng và một số nhóm đất chính ở Việt Nam
1. Phân loại đất
2. Tính chất của một số nhóm đất chính ở Việt Nam
3. Phân hạng đất
4. Nhận xét chung về đất Việt Nam

Chương 4. Môi trường đất suy thoái và ô nhiễm đất
1. Thoái hóa đất
2. Ô nhiễm môi trường đất

Chương 5. Cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất
1. Cải tạo đất
2. Các biện pháp bảo vệ đất
3. Quản lý và sử dụng bền vững đất đai

Gửi phản hồi