Giáo trình Động vật hại nông nghiệp – PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh

 

Trang 1 / 204Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh
Trường Đại học Nông Nghiệp – Hà Nội, 2005


Nội dung:

Phần A. Ốc bươu vàng, ốc sên, sên trần hại cây trồng và biện pháp phòng chống
Chương 1. Vai trò, vị trí phân loại và đặc điểm hình thái của ốc bươu vàng
1. Vai trò của ốc bươu vàng
2. Vị trí phân loại
3. Đặc điểm hình thái cấu tạo
4. Đặc điểm sinh học và các yếu tố ngoại cảnh liên quan
5. Các biện pháp phòng chống ốc bươu vàng

Chương 2. Ốc sên và sên trần
1. Các loài ốc sên và sên trần quan trọng trên thế giới
2. Đặc điểm phát sinh gây hại của một số loài ốc sên và sên trần
3. Biện pháp phòng chống ốc sên và sên trần

Phần B. Nhện nhỏ hại cây trồng và biện pháp phòng chống
Chương 3. Vai trò và cị trí phân loại của nhện nhỏ (Acarina) hại cây
1. Vai trò của nhện nhỏ hại cây
2. Vị trí phân loại
3. Lịch sử nghiên cứu

Chương 4. Đặc điểm hình thái cấu tạo
1. Đặc điểm cấu tạo chung
2. Cấu tạo chi tiết của nhện nhỏ

Chương 5. Đặc điểm phân loại các họ nhện nhỏ chính hại cây trồng ở Việt Nam
1. Tổng họ Tetranychoidea
2. Tổng họ Eriophyoidea (Nalepa)

Chương 6. Đặc điểm sinh vật học các loài nhện nhỏ hại cây trồng
1. Đặc điểm sinh sản
2. Sự phát triển của phôi
3. Để trứng
4. Vòng đời
5. Chỉ số sinh sản của nhện hại
6. Đặc điểm dinh dưỡng của nhện hại
7. Tơ nhện

Chương 7. Các yếu tố sinh thái và sự phát sinh gây hại của nhện nhỏ
1. Yếu tố thời tiết
2. Mối quan hệ cây trồng – nhện hại – thiên địch
3. Sự lựa chọn ký chủ
4. Yếu tố canh tác

Chương 8. Phương pháp điều tra và nhân nuôi
1. Phương pháp điều tra
2. Kỹ thuật làm mẫu
3. Kỹ thuật nuôi nhện

Chương 9. Các biện pháp phòng chống nhện hại
1. Thiên địch của nhện hại
2. Các loại thuốc trừ nhện được sử dụng trên thế giới
3. Sự hình thành tính kháng thuốc ở nhện hại
4. Các loại thuốc trừ nhện được sử dụng ở Việt Nam

Chương 10. Các loại nhện nhỏ hại cây trồng quan trọng và biện pháp phòng chống
1. Nhện trắng (Polyphagotarsonemus latus Bank). Họ Tarsonemidae
2. Nhện dẹt đỏ (Brevipalpus sp.) Họ Tenuipalpidae
3. Nhện đỏ son (Tetranychus cinnabarinus Boisduval), họ Trtranychidae
4. Nhện đỏ hại chè Oligonychus coffeae N. Họ Tetranychidae
5. Nhện đỏ hại cam chanh Panonychus citri M. Họ Tetranychidae
6. Nhện rám vàng Phyllocoptruta oleivora A. Họ Eriophyidae
7. Nhện lông nhung hại nhãn vãi Eriophyes litchii Keifer. Họ Eriophyidae

Phần C. Chuột hại cây trồng và biện pháp phòng chống
Chương 11. Vai trò và lịch sử nghiên cứu chuột hại
1. Tầm quan trọng của chuột hại
2. Lịch sử nghiên cứ chuột hại

Chương 12. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân loại chuột hại
1. Đặc điểm cấu tạo ngoài
2. Phân loại chuột

Chương 13. Đặc điểm sinh vật học
1. Đặc điểm sinh trưởng
2. Đặc điểm sinh sản
3. Tập tính

Chương 14. Đặc điểm sinh thái học
1. Sự phân bố
2. Vai trò của các yếu tố sinh thái

Chương 15. Các loài chuột hại chính trên lúa và biện pháp phòng chống
1. Tình hình chuột hại nói chung
2. Thành phần chuột hại thường gặp ở Việt Nam
3. Các loài chuột hại chính thường gặp ở Việt Nam
4. Các biện pháp phòng chống chuột hại

Gửi phản hồi