Giáo trình Hệ sinh thái rừng nhiệt đới – Nguyễn Nghĩa Thìn

 

Trang 1 / 249Xem thêm tài liệu khác về  SINH THÁI

 

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2004

 

Nội dung:

Chương 1. Nghiên cứu phân loại hệ sinh thái rừng
1. Trên thế giới
2. Ở Việt Nam
3. Các nguyên tắc phân loại

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
1. Nghiên cứu ô tiêu chuẩn
2. Lập danh mục
3. Đánh giá sự đa dạng các dạng sống

Chương 3. Rừng là một hệ sinh thái
1. Khái niệm hệ sinh thái rừng
2. Môi trường đặc biệt của hệ sinh thái rừng
3. Cấu trúc hệ sinh thái rừng

Chương 4. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hệ sinh thái rừng
1. Các nhân tố môi trường tác động tới hệ sinh thái rừng
2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến phân bố hệ sinh thái rừng – hệ sinh thái rừng là một hiện tượng địa lý
3. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến hệ sinh thái rừng

Chương 5. Ảnh hưởng của hệ sinh thái rừng đến môi trường
1. Ảnh hưởng của hệ sinh thái rừng đến các nhân tố khí hậu
2. Ảnh hưởng của hệ sinh thái rừng đến đất đai

Chương 6. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
1. Cây ký sinh
2. Cây cộng sinh
3. Ảnh hưởng của vi sinh vật đất đến thực vật, thảm thực vật
4. Ảnh hưởng của động vật đối với thực vật
5. Ảnh hưởng của người đối với thực vật và thảm thực vật

Chương 7. Tái sinh hệ sinh thái rừng
1. Khái niệm tái sinh hệ sinh thái rừng
2. Đặc điểm tái sinh hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Chương 8. Diễn thế hệ sinh thái rừng
1. Khái niệm diễn thế hệ sinh thái rừng
2. Nguyên nhân diễn thế
3. Diễn thế nguyên sinh
4. Diễn thế thứ sinh

Chương 9. Rừng mưa nhiệt đới
1. Địa lý
2. Điều kiện sống
3. Tiến hóa của rừng mưa nhiệt đới
4. Đa dạng sinh học của thực vật rừng mưa
5. Phân chia rừng mưa

Chương 10. Giá trị của rừng nhiệt đới
1. Giá trị trực tiếp
2. Giá trị gián tiếp
3. Giá trị lựa chọn cho tương lai

Chương 11. Các nhân tố làm biến đổi rừng nhiệt đới
1. Những suy giảm của rừng mưa
2. Nguyên nhân suy thoái rừng mưa

Chương 12. Rừng Đông Dương và rừng Việt Nam
1. Rừng Đông Dương
2. Rừng Việt Nam

Chương 13. Quản lý và bảo tồn rừng nhiệt đới
1. Hiện trạng và vấn đề cải tạo rừng
2. Vấn đề bảo tồn tại chỗ
3. Phục hồi hệ sinh thái rừng
4. Một số liên hệ đối với rừng Việt Nam và thực tiễn sản xuất lâm nghiệp của Việt Nam

Gửi phản hồi