Giáo trình sinh thái học đồng ruộng – PGS.TS. Trần Đức Viên

 

Trang 1 / 175Biên soạn: PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên), TS. Nguyễn Thanh Lâm
Trường Đại học Nông Nghiệp I
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2006

 

Nội dung:

Chương 1. Đồng ruộng và sinh thái học đồng ruộng
1. Khái niệm chung về sinh thái học đồng ruộng
2. Quá trình hình thành và phát triển đồng ruộng

Chương 2. Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái đồng ruộng
1. Cân bằng lượng nhiệt và cân bằng nước của đồng ruộng
2. Môi trường đất
3. Môi trường sinh vật
4. Cấu trúc của quần thể cây trồng
5. Cấu trúc môi trường của hệ sinh thái đồng ruộng
6. Quang hợp của quần thể cây trồng
7. Sự sinh trưởng của quần thể cây trồng
8. Sự cạnh tranh của hệ sinh thái đồng ruộng
9. Năng suất của hệ sinh thái đồng ruộng
10. Mô hình hóa hệ thống hệ sinh thái đồng ruộng

Chương 3. Sự vận động của hệ sinh thái đồng ruộng
1. Diễn biến của đồng ruộng
2. Sự biến đổi hình thức sản xuất nông nghiệp và ý nghĩa sinh thái của nó
3. Trồng cây thích hợp với vùng đất trồng
4. Sự cân bằng năng lượng của quần thể cây trồng
5. Sự chuyển hóa năng lượng của đồng ruộng
6. Tuần hoàn vật chất của đồng ruộng

Chương 4. Điều khiển hệ sinh thái đồng ruộng
1. Ý nghĩa và phương pháp điều khiển hệ sinh thái đồng ruộng
2. Điều khiển quá trình của hệ sinh thái đồng ruộng

Chương 5. Kỹ thuật học hệ thống của hệ sinh thái đồng ruộng
1. Sinh thái học và kỹ thuật học hệ thống
2. Chuẩn bị toán học để mô tả và phân tích hệ sinh thái
3. Mô hình hóa máy tính
4. Phân tích hệ thống một số mô hình sinh thái

Gửi phản hồi