Luận văn tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu khả năng sử dụng trùn Quế để xử lý phân gà

 

Trang 1 / 79Luận văn tốt nghiệp Đại học – Ngành Công nghệ Sinh học
Sinh viên thực hiện: Trần Tú Linh – Lớp CNSH K36
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học – ĐH Cần Thơ, Cần Thơ 05/2014


Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu đề tài
3. Nội dung nghiên cứu

Chương 2. Lược thảo tài liệu
1. Tình hình chăn nuôi gà ở Việt Nam
2. Giới thiệu về trùn quế
– Vị trí phân loại của trùn quế
– Đặc điểm sinh học của trùn quế
– Đặc tính sinh lý của trùn quế
– Đặc tính sinh sản và phát triển của trùn quế
– Công dụng của trùn quế
– Khả năng sử dụng trùn quế để hạn chế sự ô nhiễm môi trường
3. Sơ lược về phân trùn quế (Vermicompost)
– Khái niệm về phân trùn
– Đặc tính của phân trùn quế
– Lợi ích của phân trùn quế
4. Sơ lược về bã mía
5. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước về trùn quế

Chương 3. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả và thảo luận
1. Ảnh hưởng của tỷ lệ trùn đến khả năng phân hủy phân gà
– Ảnh hưởng của tỷ lệ trùn đến khả năng phân hủy phân gà
– Ảnh hưởng của tỷ lệ trùn đến sự tăng trưởng của trùn quế
– Sự thay đổi nhiệt độ trong thời gian phân hủy phân gà
– Ảnh hưởng của trùn quế đến mùi của phân gà
2. Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn (bã mía) đến sự phát triển của trùn quế
– Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn đến vật chất khô của trùn quế
– Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn đến hàm lượng protein tổng số của thịt trùn quế
– Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn đến hàm lượng đạm amin của thịt trùn quế
– Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn đến hàm lượng nitơ tổng số của phân trùn quế
– Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn đến tỷ lệ C/N trong phân trùn quế
– Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn đến hàm lượng IAA trong phân trùn quế
– Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn đến hàm lượng lân hòa tan trong phân trùn quế
– Mật số E.coli và Coliform có trong thịt và phân trùn quế

Chương 5. Kết luận và kiến nghị

Gửi phản hồi