Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chế chạt – kết tinh thạch cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Chế chạt khu bay hơi
1. Lấy nước vào sản xuất
2. Chế chạt bước 1 khu bay hơi
3. Chế chạt bước 2 khu bay hơi
4. Vận chuyển nước lên khu kết tinh thạch cao

Bài 2. Chế chạt kết tinh thạch cao
1. Chế chạt kết tinh thạch cao bước 1
2. Chế chạt kết tinh thạch cao bước 2

Gửi phản hồi