Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất muối phơi cát – Nghề Sản xuất muối biển

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối biển
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Chế chạt muối phơi cát
1. Lấy nước triều vào sản xuất
2. Kiểm tra, tu sửa thiết bị
3. Lựa chọn cát phơi
4. Phơi cát
5. Lọc chạt

Bài 2. Kinh tế muối phơi cát
1. Chuẩn bị ô kết tinh
2. Nước chạt và quá trình muối kết tinh
3. Xử lý kỹ thuật trong quá trình muối kết tinh
4. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến chất lượng muối biển sản xuất bằng phương oháp cát thấp

Bài 3. Thu hoạch và bảo quản muối phơi cát
1. Thu hoạch muối phơi cát
– Nạo muối, vun thành đống nhỏ
– Vận chuyển muối ra khỏi ô kết tinh
– Thu hồi nướ ót
– Rửa ô kết tinh
2. Bảo quản muối phơi cát
3. Những yêu cầu chính về chất lượng muối

Gửi phản hồi