Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Ngư loại I (Cá)- Nguyễn Bạch Loan

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: ThS. NGUYỄN BẠCH LOAN
KHOA THỦY SẢN – ĐẠI HỌC CẦN THƠ, NĂM 2003Nội dung:

PHẦN I. HÌNH THÁI GIẢI PHẨU CÁ
Chương I. Mở đầu
I. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
II. Lịch sử phát triển

Chương II. Hình dạng và các cơ quan bên ngoài cơ thể cá
A. Hình dạng cơ thể cá
B. Các cơ quan bên ngoài cơ thể cá

Chương III. Da và các sản phẩm của da
A. Da
B. Các sản phẩm của da

Chương IV. Bộ xương cá
I. Một số khái niệm
II. Bộ xương cá

Chương V. Hệ cơ
I. Các loại cơ
II. Cơ ở xương cá
II. Sản phẩm của cơ

Chương VI. Hệ tiêu hóa
A. Ống tiêu hóa
I. Xoang miệng hầu
II. Thực quản
III. Dạ dày
IV Manh tràng
V. Ruột
B. Tuyến tiêu hóa
I. Tuyến nằm bên trong (trên) ống tiêu hóa
II. Tuyến nằm ngoài ống tiêu hóa

Chương VII. Hệ hô hấp
I. Mang
II. Cơ quan hô hấp khí trời

Chương VIII. Hệ tuần hoàn
A. Hệ thống ống mạch
I. Hệ thống mạch máu
II. Hệ thống ống bạch huyết
B. Máu
I. HUyết tương
II. Huyết cầu
III. Cơ quan tạo máu

Chương IX. Hệ niệu – sinh dục
A. Hệ tiết niệu
I. Các cơ quan tiết niệu
II. Chức năng
B. Hệ sinh dục
I. Các cơ quan sinh dục
II. Sản phẩm sinh dục

Chương X. Hệ thần kinh và các cơ quan cảm giác
A. Hệ thần kinh
I. Thần kinh trung ương
II. Thần kinh ngoại biên
III. Thần kinh giao cảm
B. Cơ quan cảm giác
I. Cơ quan cảm giác ở da
II. Cơ quan vị giác
III. Cơ quan khứu giác
IV. Cơ quan thính giác
V. Cơ quan thị giác

Chương XI. Tuyến nội tiết
I. Tuyến não thùy
II. Tuyến giáp trạng
III. Tuyến tụy (Đào tụy)
IV. Tuyến thượng thận
V. Tuyến sinh dục

Chương XII. Hệ thống phân loại và những đặc điểm thường dùng trong phân loại cá
I. Hệ thống phân loại cá
II. Những đặc điểm thường dùng trong phân loại cá

Chương XIII. Những loài cá nước ngọt và lợ thường gặp ở đồng
I. Bộ Clupeiformes
II. Bộ Osteoglossiformes
III. Bộ Cypriniformes
IV. Bộ Siluriformes
V. Bộ Cypinodontiformes
VI. Bộ Beloniformes
VII. Bộ Gasterosteiformes
VIII. Bộ Mugiliformes
IX. Bộ Synbranchiformes
X. Bộ Pleuronectiformes
XI. Bộ Pleuronectiformes
XII. Bộ Tetraodontiformes
XIII. Bộ Batrachoidiformes

Gửi phản hồi