Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Hệ thống phân loại trong nghiên cứu cá nước ngọt ở Việt Nam

Hệ thống phân loại trong nghiên cứu cá nước ngọt ở Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Thực hiện: Nguyễn Văn Hảo & Võ Văn Bình
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

Nội dung:

I. Mở đầu
II. Các hệ thống phân loại cá thường sử dụng khi nghiên cứu
1. Hệ thống phân loại cá của Lindberg, 1971
2. Hệ thống phân loại cá của Eschmeyer, 1998
3. Sự sai khác giữa 2 hệ thống phân loại đối với cá nước ngọt ở Việt Nam
– Số lượng bộ và họ khác nhau
– Sự thay đổi về số bộ
– Sự thay đổi một số phân bộ
– Sự thay đổi các họ của hệ thống Eschmeyer so với hệ thống Lindberg
– Sự thay đổi vị trí trong hệ thống phân loại
III. Các hệ thống phân loại cá nước ngọt đã sử dụng ở Việt Nam
1. Hệ thống cá nước ngọt các tỉnh phía Bắc của Mai Đình Yên (1978)
2. Hệ thống cá lưu vực sông Lam của Nguyễn Thái Tự (1983)
3. Khu hệ cá nước ngọt Nam Trung Bộ Việt Nam của Nguyễn Hữu Dực (1995)
4. Khu hệ cá sông suối Tây Nguyên của Nguyễn Thị Thu Hè (2000)
5. Hệ thống cá nước ngọt Nam bộ của Mai Đình Yên và cộng sự (1992)
6. Hệ thống cá nước ngọt đã biết ở Việt Nam của Mai Đình Yên (2002)
IV. Hệ thống phân loại cần được sử dụng trong nghiên cứu cá nước ngọt ở Việt Nam
1. Xây dựng hệ thống phân loại sử dụng cho nghiên cứu cá nước ngọt ở Việt Nam
2. So sánh với hệ thống của Eschmeyer, 1998
V. Kết luận

Gửi phản hồi