Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật nuôi Một số giống cá nước ngọt

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Nguồn: VASAFEEDNội dung:

I. Đặc điểm một số giống cá nuôi phổ biến hiện nay
1. Cá bống tượng
1.1. Đặc điểm sinh học của cá bống tượng (O.Marmoratus)
1.2. Kỹ thuật sản xuất giống cá bống tượng
– Thời vụ nuôi
– Mật độ thả và tỷ lệ cá bố mẹ
– Thức ăn và chăm sóc
– Kiểm tra độ thành thục cá
– Kỹ thuật cho cá bống tượng sinh sản
– Kỹ thuật ương cá bột lên cá hương giống và nuôi cá lứa trong ao
1.3. Kỹ thuật nuôi cá bống tượng thương phẩm trong ao
– Chuẩn bị ao nuôi cá bống tượng thương phẩm
– Thả cá giống để nuôi
– Thức ăn và quản lý chăm sóc

2. Cá lóc
2.1. Một số đặc điểm sinh học của cá lóc
2.2. Kỹ thuật cho cá lóc giống sinh sản
– Kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ và sinh sản
– Kỹ thuật cho cá lóc đẻ
– Phương pháp cho cá lóc đẻ tự nhiên trong ao đẻ
– Phương pháp cho cá lóc đẻ trứng bằng tiêm kích thích tố
– Kỹ thuật ấp trứng cá lóc
– Kỹ thuật ương nuôi cá lóc giống
2.3. Kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm trong ao
– Chuẩn bị ao nuôi
– Cá cá lóc giống
– Thức ăn cho cá lóc
– Thu hoạch cá lóc thương phẩm

3. Cá lóc bông
3.1. Một số đặc điểm sinh học của cá lóc bông (Channa micropeltes)
3.2. Kỹ thuật sản xuất cá lóc bông
– Kỹ thuật nuôi vỗ cá lóc bông bố mẹ
– Kỹ thuật cho cá lóc bông đẻ
– Kỹ thuật ấp trứng và ương cá lóc bông giống
3.3. Kỹ thuật nuôi cá lóc bông thương phẩm trong ao
– Kết cấu bè nuôi và vị trí đặt bè
– Biện pháp kỹ thuật nuôi cá lóc bông

4. Cá tra
4.1. Đặc điểm sinh học của cá tra
4.2. Kỹ thuật sản xuất cá tra giống
– Nuôi thành thục cá tra giống bố mẹ
– Kỹ thuật cho cá tra đẻ
– Kỹ thuật ương nuôi cá tra giống
4.3. Kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm trong ao
– Chuẩn bị ao nuôi cá tra
– Thả giống
– Thức ăn cho cá tra
– Chăm sóc ao nuôi cá tra
– Thu hoạch

5. Cá Basa
5.1. Đặc điểm sinh học của cá Basa
5.2. Kỹ thuật sản xuất giống cá Basa
– Nuôi vỗ cá basa bố mẹ
– Sinh sản nhân tạo
– Ương cá nuôi giống
– Mùa vụ nuôi
– Giống thả nuôi
5.3. Thức ăn cho cá basa nuôi trong bè

6. Cá rô phi giống mới
6.1. Tập tính sinh hoạt cá rô phi
6.2. Sản xuất giống rô phi tính đực
6.3. Ương cá rô phi hương lên cá giống
– Chuẩn bị ao ương cá rô phi
– Chăm sóc quản lý
6.4. Nuôi cá rô phi, cá điêu hồng thương phẩm
– Công thức nuôi
– Chuẩn bị ao hồ nuôi
– Thả giống
– Thức ăn và cách cho ăn
– Chăm sóc, thu hoạch

II. Thức ăn cho cá nước ngọt
– Thức ăn tự nhiên
– Thức ăn tự chế
– Thức ăn hỗn hợp
+ Thức ăn hỗn hợp cho cá da trơn
+ Thức ăn hỗn hợp cho cá vảy
+ Thức ăn dành cho cá rô

III. Phòng và trị bệnh cho cá
3.1. Nguyên tắc chung về phòng và trị bệnh cho cá
– Phòng bệnh cần chú ý
– Trị bệnh
3.2. Một số bệnh thường gặp ở cá
– Bệnh đóm đỏ ở cá
– Bệnh thối vây
– Bệnh trắng đuôi
– Bệnh nấm da
– Bệnh nấm mang
– Hội chứng lỡ loét ở cá
– Bệnh trùng bánh xe
– Bệnh trùng quả dưa (Bệnh đóm trắng trên cá)
– Bệnh trùng mỏ neo

Gửi phản hồi