Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Tiểu luận Ảnh hưởng của một số loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá chép phụng giai đoạn 7 ngày tuổi

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện: SV Trần Văn Tèo – Lớp NTTS K1
Tiểu luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
Khoa Sinh học ứng dụng – Trường Đại học Tây Đô, Cần Thơ – Tháng 06/2010Nội dung:

Phần 1. Mở đầu

Phần 2. Lược thảo tài liệu
1. Đặc điểm sinh học của Chép phụng
– Phân loại
– Đặc điểm hình thái
– Phân bố
– Sự thích nghi với môi trường sông
– Đặc điểm dinh dưỡng
– Đặc điểm sinh trưởng
– Đặc điểm sinh sản
2. Các loại thức ăn được sử dụng trong quá trình ương nuôi
– Trùn chỉ
– Tép
– Thức ăn viên
3- Các loài các thuộc Bộ và Họ cá chép
4. Chất lượng nước đặc biệt cho cá Chép phụng
– Nhiệt độ
– pH
– Ammonia, Nitrit và Nitrate
5. Thức ăn
6. Sinh sản và ương nuôi
7. Tình hình sản xuất (nghiên cứu) cá cảnh ở Việt Nam
8. Tình hình nuôi các Chép phụng ở Cần Thơ

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
1. Nội dung
2. Vật liệu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Các chỉ tiêu môi trường
5. Các chỉ tiêu tăng trưởng
6. Phương pháp xử lý số liệu

Phần 4. Kết quả thảo luận
1. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường
2. Kết quả về sự tăng trưởng và tỷ lệ sống trong các nghiệm thức

Phần 5. Kết luận và đề xuất

Gửi phản hồi